گروه ها و رشته های تحصیلی

گروههای تحصیلی

رشته ها و مقاطع تحصیلی

 

 

 

علوم انسانی

کاردانی حسابداری

کاردانی پیوسته حسابداری

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

کاردانی تربیت بدنی

کاردانی پیوسته تربیت بدنی

کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی و برنامه ریزی تربیت بدنی

کارشناسی حقوق

 

 

 

 

 

فنی و مهندسی

کاردانی پیوسته الکترونیک-برق صنعتی

کاردانی پیوسته تاسیسات-تهویه مطبوع

کاردانی پیوسته ساختمان-کارهای عمومی ساختمان

کاردانی پیوسته مکانیک خودرو

کاردانی پیوسته کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق-قدرت

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران=عمران

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

 

 

هنر و معماری

کاردانی معماری

کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری

کارشناسی ناپیوسته معماری