چارت رشته های آموزشی دانشگاه

کارشناسی ناپیوسته برق قدرت

کاردانی رشته برق

کاردانی تاسيسات تهويه مطبوع

کارشناسی ناپیوسته تاسیسات

کارشناسي پيوسته مهندسي عمران عمران-اصليکاردانی پیوسته حسابداری با کاردانش یا فنی غیرمرتبط

کاردانی پیوسته با مدرک فنی حسابداری

کاردانی پیوسته با مدرک کاردانش حسابداری

کاردانی ناپیوسته حسابداری

کارشناسی ناپیوسته با مدرک کاردانی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته حسابداری با مدرک کاردانی غیرمرتبط

کارشناسی ناپیوسته حسابداری با مدرک کاردانی ناپیوسته

کاردانی پیوسته کامپیوتر

کاردانی ناپیوسته  کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری

کاردانی مکانيک خودرو

چارت اصلی حقوق

کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو

 

چارت کارشناسی ناپیوسته – رشته مهندسی اجرایی عمران

چارت کاردانی پیوسته – رشته کارهای عمومی ساختمان

چارت کاردانی پیوسته – رشته معماری

چارت کارشناسی ناپیوسته – رشته معماری

کاردانی پیوسته تربیت بدنی

کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی

کارشناسی پیوسته حقوق ورودی 96 به بعد