اعضای هیات علمی

گروه عضو هیات علمی
کامپیوتر دکتر سعید مهرجو
دکتر راضیه طاهری
برق دکتر امیر قائدی
دکتر سیدعلیرضا میرزایی
دکتر هادی فتوح ابادی
دکتر مصطفی ارجمندی
مکانیک دکتر سید محمود رضا الهیاری
دکتر عبدالرضا راستی طلب
حسابداری دکتر هاشم کاویانی
دکتر محمد کیامهر
دکتر احسان کرمانی
دکتر فاطمه داروغه حضرتی
حقوق دکتر آل محمد
دکتر فاطمه بیرجندی
دکتر خدیجه کریمی
عمران دکتر نیما آئین
دکتر ابراهیم جوکار
تربیت بدنی دکتر بهاره به‌آئین
دکتر سمیه عمادی
معماری دکتر مژگان ساسانی
عمومی دکتر زهرا اسکندری