چارت رشته های آموزشی دانشگاه

کارشناسی ناپیوسته برق قدرت

کاردانی رشته برق

کاردانی تاسيسات تهويه مطبوع

کارشناسی ناپیوسته تاسیسات

کارشناسي پيوسته مهندسي عمران عمران-اصليکاردانی پیوسته حسابداری با کاردانش یا فنی غیرمرتبط

کاردانی پیوسته با مدرک فنی حسابداری

کاردانی پیوسته با مدرک کاردانش حسابداری

کاردانی ناپیوسته حسابداری

کارشناسی ناپیوسته با مدرک کاردانی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته حسابداری با مدرک کاردانی غیرمرتبط

کارشناسی ناپیوسته حسابداری با مدرک کاردانی ناپیوسته

کاردانی پیوسته کامپیوتر

کاردانی ناپیوسته  کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر

کاردانی پیوسته معماری

کاردانی ناپیوسته معماری 

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری

کاردانی مکانيک خودرو

چارت اصلی حقوق

کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو

جدول چارت کاردانی پیوسته کارهای عمومی ساختمان 95.7.10

جدول چارت کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران 95.7.12

کاردانی پیوسته تربیت بدنی

کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی

کارشناسی پیوسته حقوق ورودی 96 به بعد