دکتر کیامهر

سوابق شخصی

نام محمد نام خانوادگی کیامهر
ایمیل m.kiamehr82@gmail.com تاریخ تولد 12/03/1361
رتبه علمی استادیار پایه 4

 

سوابق تحصیلی

مقطع رشته محل تحصیل شهر فارغ التحصیلی نمره پایان نامه
کارشناسی حسابداری دانشگاه شیراز شیراز 1386
کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد مرودشت مرودشت 1389 19
دکتری حسابداری دانشگاه شیراز شیراز 1395 19.3

 

سوابق آموزشی، مدیریتی و اجرایی

محل مدت
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد داریون از 1392
مدیر گروه رشته حسابداری 1 سال
معاونت اداری مالی دانشگاه آزاد گراش 2 سال

 

مقالات و کتابهای چاپ شده
خواجوی، شکر اله؛ کیامهر، محمد. (1395). مدل‌سازی اجتناب مالیاتی با استفاده از اطلاعات حسابداری: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری، 7 (25)، 79-100.
خواجوی، شکر اله؛ کیامهر، محمد. (1394). بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه مالیات، دوره 23، شماره 26 (مسلسل 74)، ص‌ص 87-108.
ستایش، محمدحسین؛ کیامهر، محمد؛ حاجی­زاده؛ غلامرضا. (1396). تاثیر خالص هزینه­های مالی بر روی ارزش شرکت با استفاده از مدل سود باقیمانده. دانش سرمایه گذاری، 6 (22)، 165-177.
Kiamehr, M., Asa’di Moghaddam. A., Alipour, S., & Hajeb, HR. (2015). Examining the Impact of Institutional Ownership on Monitoring Cost: The Case of Iranian Firms Listed on Tehran Stock Exchange. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 5(4), 22-30, DOI: 10.6007/IJARAFMS/v5-3/1821.
Farhadi, T., Salehi, H., & Kiamehr, M. (2015). The Relationship between Capital Intellectual Components and Profitability among Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Economics and Engineering, 6(1), 264-269, DOI: 10.7813/jee.2015/6-1/40.
Farzaneh Kargar, E., Kiamehr, M., & Kermani, E. (2015). Studying the Influence of Market Timing on the Capital Structure of Companies Listed on Tehran Stock Exchange. Management and Administrative Sciences Review, 4(1), 50-58.
Kermani, E., Kiamehr, M., & Farzaneh Kargar, E. (2014). The Influence of Intellectual Capital on Shareholders Expected Return. Management and Administrative Sciences Review, 3(7), 1026-1034.
Setayesh, M., Kiamehr, M., & Hajizadeh, Gh. (2017). The Effect of Net Financial Expenses on the Company’s Value Using Residual Income Model in the Capital Market. Journal Management System, 22(6), 165-178, [Persian], http://jik.srbiau.ac.ir/article_10791.html.

 

عناوین پایان نامه های راهنمایی شده:

Thesis Dissertation Student’s Name/ E-mail University/ Date
The impact of cultural accounting values on SMEs’ financing options in Fars Province Saghar Katiraie/

sagharkatiraie@gmail.com

Shiraz Azad University/ 2018
Knowledge management, problem solving and performance in Fars province production companies Mehdi Sheybani/

mehdi.sheybani4030@yahoo.com

Shiraz Azad University/ 2018
The Relationship between Cost Stickiness and Income Smoothing Firms Listed in the Tehran Stock Exchange Mohammad Hossein Taghviyati/

taghviyati@gmail.com

Shiraz Azad University/ 2018
Customer Concentration and Tax Avoidance of  Listed Companies in Tehran Stock Exchange Maryam Irani/

mi1358@yahoo.com

Shiraz Azad University/ 2018
Auditors Identification With Their Clients: Effects On Audit Quality Sara Najafi/

s.n15369@yahoo.com

Shiraz Azad University/ 2018
Measuring income tax accrual quality of the companies listed in Tehran Stock Exchange najmeh karimi/

karimi.n7410@gmail.com

Shiraz Azad University/ 2017
Investigate The Relationship Between Earnings Management And Annual Report Readability Shahram Khanderooyan/

shahram_1353@yahoo.com

Shiraz Azad University/ 2017
Forward-looking disclosure and corporate reputation as mechanisms to reduce stock return volatility Ali Noruzi/

alinoruzi_2002@yahoo.com

Shiraz Azad University/ 2017
A Study of Contingency Factors of Accounting Information System Design Farzane Gharehkhani/

farzanegharehkhani@yahoo.com

Shiraz Azad University/ 2017
Investigating the Factors Influencing Users’ Resistance towards Accrual Accounting In government agencies, Fars Province Ehsan Najafi/

ehssannajafi5@gmail.com

Shiraz Azad University/ 2017
Investigation of the relationship between the characteristics of systems information with the compliance of the management accounting system information Parisa Ranjbar/

parisa.gp11@yahoo.com

Shiraz Azad University/ 2017
The Influence of Corporate Social Responsibility practices in Organizational Performance of Firms in the Chemical Industry and Pharmacy Accepted in Tehran Stock Exchange Market Mojtaba Alavi Nejad/

alavi2012@gmail.com

Shiraz Azad University/ 2017
The relation between accruals and volatility: A real options-based investment approach Paria Izadi/

pizadi_a@yahoo.com

Shiraz Azad University/ 2017
Investigating relationship between internal and external information systems integration, cost with quality performance, and firm profitability (Case Study: Manufacturing enterprises Fars Province) Mahboobeh Keshtkar/

yeganeyekta66@yahoo.com

Shiraz Azad University/ 2016
Assessing the impact of cost control systems and information technology integration on financial performance (Case Study: Manufacturing enterprises Fars Province) Farzane Meygoli/

farzane.me2013@gmail.com

Shiraz Azad University/ 2016
Investigation the Relationship Between Managerial Ability and Tax Avoidance of Listed Companies in Tehran Stock Exchange (Using Data Envelopment Analysis) Nafise Mostafavi/

mostafavi.nafise@yahoo.com

Shiraz Azad University/ 2016
The Relation between Commitment and Organizational Moral Values by Appointing an Auditor in Tehran Stock Exchange Negin Shahriari/

talakhanoom2000@yahoo.com

Shiraz Azad University/ 2016
Examining the Impact of Institutional Ownership on Monitoring Cost: The Case of Iranian Firms Listed on Tehran Stock Exchange Asghar Asa’di Moghaddam/

asghar1365asadi@yahoo.com

Marvdasht Azad University/ 2015
Relationship between Firm growth and the pricing of discretionary accruals of Listed Companies on the Stock Exchange Raheleh Rismani/

rahelerismani@gmail.com

Marvdasht Azad University/ 2015
Investigation of  financial performance effect on  relation between corporate governance and tax avoidance Somayeh Larypour/

slarypour@gmail.com

Marvdasht Azad University/ 2015

 

 

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه:

حسابداری مالیاتی، حسابداری مدیریت