تقدیر از دانشجویان برتر

تقدیر از دانشجویان برتر

لیست دانشجویان ممتاز براساس معدل کل

 

رشته رتبه نام و نام خانوادگی معدل کل
 

حقوق

1 زهرا توکلیان 94/19
2 سمیه بنایی خیرآبادی 90/19
3 محمد کشکولی پور 85/19
4 سجاد ملک پور 79/19
5 محمد جواد ایزدی 78/19
6 علی توکلی 69/19
 

کارشناسی حسابداری

1 آنا قشقایی فر 49/19
2 جواد امیر حکمتی 32/18
3 محمد حسن فرد اسماعیلی 69/17
کاردانی حسابداری 1 فاطمه زارعی 19/19
2 مریم شیخعلی 29/18
کاردانی برق 1 یاسین پوشمین 35/18
 

کارشناسی برق قدرت

1 رضا دهقان 48/19
2 حسین صالحی 21/19
3 علی اصغر شهسواری 18/18
کاردانی تاسیسات 1 محمد بلاغی اینالو 35/18
کارشناسی تاسیسات 1 فرهاد فتح جو 53/18
کاردانی عمران 1 علی چوگانی 40/18
کارشناسی عمران 1 حسین محمدی 01/18
 

کاردانی کامپیوتر

1 زهرا لطفی 39/19
2 لاله لطفی 35/19
3 مقداد سعیدی شوریجه 20/18
 

کارشناسی کامپیوتر

1 صادق محمدی شولی 25/19
2 ندا خلیلی آزاد 54/18
3 محدثه ایزدی فر 43/18
کارشناسی معماری 1 محمد صادق ایل 10/19
2 سیده سمیرا حسینی 03/18
مکانیک خودرو 1 مصطفی کریمی مهر 09/19
 

کارشناسی تربیت بدنی

1 محمد رضا منفرد نصیر آباد 40/19
2 مهدی زارع 78/18
3 رضا اسدی 70/18

 

پاسخ دهید